اخبار
چهارشنبه 6 مهر 1401 شرایط خوابگاه دانشجویی شرایط خوابگاه دانشجویی
به اطلاع دانشجویان خواهر متقاضی استفاده از خوابگاه می رساند ، بر اساس تفاهم صورت گرفته با دانشگاه دولتی فسا مقرر گردید تعداد محدودی از ظرفیت خوابگاه های خواهران به دانشگاه پیام نور فسا اختصاص یابد . لذا دانشجویان متقاضی با توجه به شرایط زیر می توانند به اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور فسا مراجعه و معرفی نامه جهت سکونت در خوابگاه دریافت نمایند . 
1 ـ ظرفیت اختصاص یافته به پیام نور 60 نفر بوده و اولویت با دانشجویان غیر بومی است که سریعتر مراجعه نمایند .
2 ـ دانشجو حتماً باید مشغول به تحصیل بوده و در نیمسال جاری انتخاب واحد کرده باشد .
3 ـ محل خوابگاه واقع در فاز دو قدیم ، خیابان قدوسی شمالی خوابگاه دانشجویی دانشگاه دولتی می باشد .
4 ـ هرینه استفاده از خوابگاه برای هر ترم  مبلغ 3/750/000 تومان می باشد که در اول ترم از دانشجو اخذ می گردد .
5 ـ بابت ضمانت محل خوابگاه یک فقره سفته به مبلغ 5/000/000 تومان از دانشجو اخذ می گردد .
6 ـ دانشجویان متقاضی برای استفاده از خوابگاه می بایست ابتدا به اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور فسا مراجعه و معرفی نامه دریافت نمایند . ( اعتبار معرفی نامه 5 روز بوده و دانشجو باید در این مدت جهت انجام امور خوابگاه به اداره دانشجویی دانشگاه دولتی مراجعه نماید )
7 ـ سرویس ایاب و ذهاب از خوابگاه به دانشگاه و بلعکس بر عهده دانشجو می باشد . ( در صورت دائر شدن سرویس برای دانشگاه ، تردد از محل خوابگاه تا ایستگاه اتوبوس بر عهده دانشجو می باشد . )
جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور فرهنگی دانشگاه تماس بگیرید
شماره تماش 07153339523-07153342523 داخلی 202 یا 222