اخبار
چهارشنبه 6 مهر 1401 نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر
نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه

🔸       پذیرفته شدگان لازم است برای درخواست معافیت تحصیلی به سایت sakha.epolice.ir  یا به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 مراجعه و در خواست معافیت تحصیلی نمایند. مرکز/ واحد نیز مطابق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی نسبت به بررسی آنها اقدام لازم را انجام دهند.