رسانه های اجتماعی
1401/8/4 چهارشنبه دریافت کارت دانشجویی تمدید اعتبار / دریافت کارت دانشجویی تمدید اعتبار / دریافت کارت دانشجویی
به اطلاع دانشجویان می رساند :
1 ـ دانشجویان ورودی جدید ( سال 1401 ) و دانشجویان سالهای قبل که تا کنون کارت دانشجویی خود را دریافت نکرده اند ، می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی خود به امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند .
2 ـ دانشجویانی که اعتبار کارت دانشجویی آنها به پایان رسیده است در صورتی که انتخاب واحد نموده اند ، می توانند جهت تمدید مجدد اعتبار کارت خود به امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند . 
3 ـ دانشجویانی که تغییر رشته داده اند و یا کارت دانشجویی خود را گم کرده اند ، می توانند جهت صدور کارت دانشجویی جدید به امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند .